Zápis do 1. třídy

Zápisy do 1. třídy ve školním roce 2024/2025 proběhnou v dubnu 2024.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dětí, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), a dětí s odkladem povinné školní docházky, který byl udělen v minulém školním roce. 

Zápis se týká i dětí s odlišným mateřským jazykem.

K povinné školní docházce může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 i vyjádření dětského lékaře.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace oznamuje, že

zápis dětí do 1. třídy bude probíhat 8. dubna 2024 v budovách školy v Dolních Dunajovicích a v Perné.

Pro usnadnění průběhu zápisu budeme využívat i online předzápis, který bude spuštěn 25. 3. 2024.

Vážení rodiče - na odkazu níže vyplníte požadované údaje, můžete vložit další dokumenty a odešlete přihlášku. Na Váš mail obdržíte potvrzení a tuto přihlášku v podobě pdf dokumentu můžete vytisknout.

Elektronická přihláška

Po potvrzení přihlášky ze strany školy, bude možnost výběru orientačního času zápisu - v Dolních Dunajovicích - Perné

Do školy přinesete k zápisu:

  • vytištěnou žádost (přihlášku) o přijetí / odklad a formulář GDPR, kterou je potřeba podepsat - přihlášku je možné vytisknout i ve škole - kancelář zástupce ŘŠ
  • prostou kopii rodného listu dítěte (pokud nebyla součástí elektronického dokumentu)

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit dva dokumenty:

  • doporučení školského poradenského zařízení
  • vyjádření dětského lékaře.

Pokud v současné situaci tyto dokumenty v daném termínu mít nebudete, tak do 30. 4. 2024podáte žádost o odklad a správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, budou k dispozici od 25. 3. 2024 ve škole v úředních hodinách.

Obecné informace k zápisu dle zákona

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Dotazník (z MŠ)
  • Zápisní lístek (z MŠ)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Ve školním roce 2024/2025 se budou otvírat třídy v Perné a v Dolních Dunajovicích.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od zápisu na webu školy (www.zs-dd.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu, ale dítě s odkladem se zápisu zúčastnit nemusí. V době zápisu se vyplní žádost o odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Naše škola spolupracuje s PPP Břeclav s odloučeným pracovištěm v Mikulově. Doporučujeme využít služeb této poradny a vzhledem k delším objednacím dobám si termín vyšetření zajistěte s dostatečným předstihem před zápisem.

Děkujeme za zájem o naši školu. Snažíme se o to, aby vstup do 1.třídy byl pro děti i jejich rodiče co nejjednodušší.

 

Zápisy do základních škol

Od  roku 2017 není už zimní období spjato se zápisy dětí k povinné školní docházce. Poslední novela školského zákona ve znění účinném od 1. ledna 2017 termín zápisu do prvních tříd posouvá až na duben.

Podle předkladatelů této legislativní úpravy je hlavním důvodem změny vhodný čas k ověřování školní zralosti dítěte, kdy příliš brzký termín může vést k neopodstatněným odkladům plnění povinné školní docházky. O odkladu je žádoucí rozhodovat co nejpozději tak, aby již bylo možno posoudit školní zralost dítěte. 

Místo a dobu zápisu stanoví dle školského zákona ředitelka či ředitel základní školy, a to nově v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pro rodiče, kteří odklad zvažují, to znamená, že by pedagogicko-psychologickou poradnu či speciální pedagogické centrum měli s dítětem navštívit co nejdříve. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna. O odkladech by mělo být rozhodnuto do doby uskutečnění zápisů k předškolnímu vzdělávání (ty budou probíhat v období od 1. do 15. května). 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od školního roku 2017/2018 je totiž pro pětileté děti (až do zahájení povinné školní docházky) předškolní vzdělávání povinné.