Aktuální projekty

Ovoce do škol

Od 1. 9. 2019 máme nového dodavatele - OVOCENTRUM  V + V.

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je dětem 1. – 9. ročníků dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či 100% džusy. Projekt probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. Za provádění projektu je zodpovědný Státní zemědělský intervenční fond, Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu, Ve Smečkách 33, Praha 1.

Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.

V rámci projektu vznikly internetové stránky www.ovocedoskol.szif.cz, kde můžete nalézt zajímavé informace nejen pro školy (schválení dodavatelé, dodávané produkty, informativní příručka pro školy), ale také informace pro rodiče, děti a dodavatele.

K 1. září 2010 se naše škola přihlásila k projektu „Ovoce do škol“, který je podpořen z prostředků EU a z prostředků státního rozpočtu ČR. Tento projekt je vymezený nařízením Rady (ES) č. 13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády č. 478/2009 Sb.

Naše dodavatelská firma Ovocentrum rozváží 4 x měsíčně dětem 1. - 9. ročníku ovocné balíčky. Škola naopak tvoří doprovodné programy, které  obsahují projektové zahrnutí témat o zdravé výživě do jednotlivých předmětů, ochutnávku ovocných a zeleninových pokrmů a jiné. 

Tento projekt se osvědčil a nadále v něm budeme pokračovat.

Ovoce do škol

Mléko do škol

Od 1. 9. 2019 máme nového dodavatele - OVOCENTRUM  V + V.

Za účelem stimulace spotřeby mléka u mladé generace byla v zemích EU zavedena podpora na dodávky mléka a některých mléčných výrobků žákům vzdělávacích institucí. Také v ČR bylo v roce 1999 zavedeno opatření, které je zaměřeno na podporu spotřeby školního mléka za účelem snížení deficitu vápníku u dětské populace a zlepšení stravovacích návyků v budoucnosti. Po vstupu ČR do EU tento národní program podpory pokračuje, ale je přizpůsoben předpisům Evropského společenství.

Nařízení vlády 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky kteří plní povinnou školní docházku ve školách, zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších

předpisů. Také naše škola se již   tradičně zapojuje do tohoto programu (od roku 2003). Žáci mají možnost každé ráno před vyučováním zakoupit si  mléko nebo jiný mléčný výrobek dle aktuální nabídky - od 9. 10. 2019 

  • jogurt - Mlékárna Valašské Meziříčí - 5 Kč
  • ochucené mléko Lipánek - 9 Kč
Mléko do škol

S chutí do toho - šablony 2

Realizace projektu od 1. 4. 2019 - 31. 3. 2021  - základní škola, mateřská škola, školní družina

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Název projektu
S chutí do toho

Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012959

Datum zahájení fyzické realizace projektu
01. 04. 2019

Datum ukončení fyzické realizace projektu
31. 03. 2021

Doba trvání projektu
24 měsíců

Výše dotace
1 391 444,00 Kč

S chutí do toho - šablony 2